İhaleler

Tarih
İhale
Detaylar
02/09/2020
Ekmeklik Un İhalelerinde Usul Değişikliği
Ayrıntıları Göster

İdaremiz tarafından yapılan Ekmeklik Buğday Unu ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile yapılacaktır. Ekmeklik Un İhalelerimize katılmak isteyen firmaların Ekap üyeliğini en kısa sürede yapmaları gerekmektedir.

İhaleyi Yazdır
17/10/2022
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMI YAPILACAKTIR.
Ayrıntıları Göster
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 
36 Ay Süre İle Araç Kiralama Hizmeti alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/929751
1-İdarenin
a) Adı :İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
b) Adresi :Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170/A CEBECİ SULTANGAZİ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 0212 476 00 90 - 212 476 00 99
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı:36 Ay Süre İle Araç Kiralama Hizmeti alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 47 Adet Araç Kiralama Hizmeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : .
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 13.11.2022, işin bitiş tarihi 12.11.2025
d) İşe başlama tarihi : 13.11.2022
 
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.10.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İHE Genel Müdürlük Toplantı Salonu-Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No: 170/A Sultangazi - İSTANBUL
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü araç kiralama hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.
 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 
 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
İhaleyi Yazdır
03/10/2022
ÇEŞİT EKMEK AMBALAJ ALIMI İHALESİ İLANI
Ayrıntıları Göster
 
VİDEO KONFERANS SİSTEMİ İLE YAPILACAK 
 
ÇEŞİT EKMEK AMBALAJ ALIMI İHALESİ
 
MADDE 1- İŞ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER 
İş sahibinin;
1.1.  Adı: İstanbul Halk Ekmek Un Ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
1.2. Adresi: Esentepe mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170/A  Sultangazi/ İSTANBUL
1.3. Telefon numarası: 0212 476 00 90 - 310
1.4. Faks numarası: 0212 476 00 99
1.5. İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı: Necmettin TURAN–  Satınalma ve İhale Uzmanı
 
MADDE 2- İHALE KONUSU MALIN CİNSİ VE MİKTARI
2.1. Adı: Çeşit Ekmek Ambalaj Alımı
2.2. Miktarı (fiziki) ve türü: Çeşitli Nitelikte Toplam 54.500 Kg. Çeşit Ekmek Ambalaj Alımı
Teknik Şartname hükümlerine uygun olarak ihale ile satın alınacaktır. İdare, ihale sırasında isteklilerden alım yapılacak miktarlarda artırma ve eksiltmede bulunabilir, miktarı kısımlara bölerek isteklilere ihale edebilir.
 
MADDE 3- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ 
3.1. İhale Tarihi ve Saati: 03.10.2022 Pazartesi günü saat 10.00
3.2. İhale Yeri : Esentepe mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170/A Sultangazi/ İSTANBUL
İDARE, bu ihalede 2886 sayılı Kanuna, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hâriç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, ihaleyi “açık eksiltme” usulü ile yapacaktır. Teklifler, İhale Yeterlilik Şartları maddesinde istenilen belgelerin tamamı ile birlikte ihale saatine kadar İhale ve Sözleşmeler Şefliğine verilecektir. Teklif Mektupları kapalı zarf içinde verilecektir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Teklifler, İhale Komisyonunca isteklilerin veya bunların Noter tasdikli vekâletnameyi haiz kanuni temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda açılır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan teklif mektupları kabul edilmez. Teklif mektuplarının açıklanmasını müteakiben İdare gerekli gördüğü takdirde açık eksiltmeye geçecektir.
İDARE, İhaleyi yapıp-yapmamakta, uygun bedeli tespitte ve ihaleyi dilediğinde kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhale dokümanı uyarınca Geçici ve Kesin Teminatların irat kaydedileceği her durumda, istekli ve Yükleniciler 4734 sayılı Kanun kapsamındaki tüm İdarelerin ihalelerinden yasaklanacaklardır.
3.3. İhaleye katılım için istekliler 4. maddede yazılı yeterlilik evraklarını ihale tarihi ve saatinden 24 saat öncesinde taratarak (nturan@ihe.istanbul; ssen@ihe.istanbul; baktas@ihe.istanbul; osener@ihe.istanbul ) adreslerine mail atmalıdır.
3.3.1. İhaleye katılım için dosya satınalma bedeli İdare’nin Vakıfbank Eyüp Topçular Şubesi’ndeki TR46 0001 5001 5800 7293 6262 18 IBAN hesabına yatırılır. asahin@ihe.istanbul hesabına verilecek dilekçe ile şartname bedeli cari hesaptan mahsup edilebilir.
3.3.2. İhaleye katılım için verilecek geçici teminat İdare’nin Vakıfbank Eyüp Topçular Şubesi’ndeki TR46 0001 5001 5800 7293 6262 18 IBAN hesabına yatırılır.
3.3.3. asahin@ihe.istanbul hesabına verilecek dilekçe ile teminat bedeli cari hesaptan mahsup edilebilir.
3.3.4. Yüklenici teminat olarak banka teminat mektubu verecekse teminatın aslını ihale tarih ve saatinden 24 saat öncesinde idareye ulaştırması zorunludur. 
3.3.5. Teminatı idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
3.3.6. İsteklilerin sunacakları yeterlilik evraklarının içinde ilk teklif mektupları da olmalıdır. Firmaların ilk tekliflerinin okunmasına müteakip teminat mektuplarını karşılayıp karşılamadığına bakılıp, fiyat eksiltmesine geçilerek ihale sonuçlandırılır. İstekliler eksiltme sonunda vermiş oldukları son tekliflerini imzalı olarak taratarak ihale sonrası idareye mail atar. Ayrıca ihalede verilen ilk ve son teklifler ıslak imzalı olarak yüklenici tarafından postaya verilerek idareye ulaştırılacaktır.
3.4. İhaleye katılacak dosyasını eksiksiz veren isteklilelere idare tarafından ihale katılım linki gönderilecektir. Bu programın kullanılabilmesi için pc, tablet veya cep telefonlarına (google play, apple store, Windows vb.) indirilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin gönderilebilmesi için isteklilere ulaşılacak mail adresini idareye vermeleri gerekmektedir.
 
3.5. İhale dosyalarını idareye göndermiş olan tüm isteklilerin ihale tarih ve saatinden 20 dakika önce pc, tablet veya cep telefonları başında hazır bulunmaları gerekir. Ayrıca şarj ve internet bağlantılarının aktif bir şekilde çalışması, telekonferans sisteminin bataryayı çabuk bitirmesi ihtimaline karşı cihazın şarja takılı olması gerekmektedir.
3.6. İDARE, İhaleyi yapıp-yapmamakta, uygun bedeli tespitte ve ihaleyi dilediğinde kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhale dokümanı uyarınca Geçici ve Kesin Teminatların irat kaydedileceği her durumda, istekli ve Yükleniciler 4734 sayılı Kanun kapsamındaki tüm İdarelerin ihalelerinden yasaklanacaklardır.
 
MADDE 4- İHALE YETERLİK ŞARTLARI 
İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır;
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
a.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
a.2) Tüzel kişi olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b)İstekliler adına vekaleten katılacaklar için noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi,
c)Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
d)Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
e)İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz, (Dosya bedeli 200 TL)
f)Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı (ihaleden önceki son 3 ay içinde alınmış)
g)İlgili SGK Müdürlüğünden isteklinin borcu olmadığına dair yazı (ihaleden önceki son 3 ay içinde alınmış)
h)Üretici Firmalar için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış İşletme Kayıt Belgesi, İstekli yetkili satıcı ise üretici firmaya ait işletme Kayıt Belgesi ve kendisine ait İşletme Kayıt Belgesi sunması zorunludur.
i)Çevre ve Orman bakanlığı atık ambalaj kodu
j)Ambalaj malzemelerine ait uygunluk belgeleri (Üretici firma beyanı ve Analizler)
k)Firma İletişim Bilgileri
l)İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından yukarıda belirtilen (a), (b), (c), (d), (h), (i), (j) ve (k) Maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
 
 
5) GEÇİCİ TEMİNAT VERİLİP VERİLMEYECEĞİ, VERİLECEKSE AYRINTILARI 
İstekliler toplam ilk teklif bedelinin %3’ü tutarında geçici teminat verecektir. İstekliler geçici teminat tutarını banka teminat mektubu, devlet tahvili veya (TL/Euro/Dolar) nakit cinsinden olanları ise İdare’nin Vakıfbank Eyüp Topçular Şubesi’ndeki TR46 0001 5001 5800 7293 6262 18 IBAN hesabına yatırılarak, en geç ihale saatine kadar İdaremiz Mali İşler Müdürlüğüne ibraz edecektir. 
Geçici teminat mektuplarının süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gün olacaktır. İhaleyi kazanan isteklinin geçici teminatı kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzaladığında, diğerlerinin teminatları ihale sonrasında iade edilir.
 
6) DİĞER HUSUSLAR
Bu ihale 2886 sayılı Kanuna, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hâriç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta, iptal etmekte serbesttir. İhalede kısmi teklif verilemez. İdari şartnamelerde belirtilmeyen hususlar söz konusu olduğunda İHE ihale ve Satınalma Yönetmelik şartları geçerli olacaktır.
İhaleyi Yazdır
05/10/2022
HAMBURGER EKMEĞİ (350 gr.) ve SANDVİÇ EKMEĞİ (350 gr.) İHALESİ YAPILACAKTIR.
Ayrıntıları Göster

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ İLE YAPILACAK
HAMBURGER EKMEĞİ (350 gr.) ve SANDVİÇ EKMEĞİ (350 gr.) İHALESİ

Madde 1- İş Sahibine İlişkin Bilgiler
İş sahibinin;
1.1. Adı: İstanbul Halk Ekmek Un Ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1.2. Adresi: Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170-A Sultangazi/ İSTANBUL
1.3. Telefon numarası: 0212 476 00 90-233
1.4. Faks numarası: 0212 476 00 99
1.5. İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı: Buse AKTAŞ- Satınalma ve İhale Uzm. Yrd.

Madde 2- İhale Konusu Malın Cinsi Ve Miktarı:
2.1. Adı: Hamburger Ekmeği (350 gr.) ve Sandviç Ekmeği (350 gr.) Alımı
2.2. Miktarı (fiziki) ve türü: 70.000 Paket Hamburger Ekmeği (350 gr.) ve 120.000 Paket Sandviç Ekmeği (350 gr.) 
Teknik Şartname hükümlerine uygun olarak ihale ile satın alınacaktır. İdare, ihale sırasında isteklilerden alım yapılacak miktarlarda artırma ve eksiltmede bulunabilir, miktarı kısımlara bölerek isteklilere ihale edebilir.

Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli
3.1. İhale Tarihi ve Saati: 05.10.2022 Çarşamba günü- saat: 10.30 
3.2. İhale Yeri: Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170-A Sultangazi/ İSTANBUL
3.3. İhale, www.ihe.com.tr adresinde ilan edilen İHE İhale ve Satınalma Yönetmeliği 20. md. uyarınca Belirli İstekliler Arası İhale Usulü ile yapılacak olup, İdaremiz ceza ve ihaleden yasaklama halleri hariç bu ihalede 4734 sayılı Kanuna ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir.
Adaylar, ilan ve İdari Şartnamede belirtilen tarih ve saate kadar 4. maddede istenilen yeterlilik evraklarının tamamı ihale tarih ve saatine kadar Satınalma Müdürlüğüne sunacaktır. Evrakları tam ve yeterli bulunan istekliler İhale Komisyonunca tespit edilen görevlilerce, ekte yer alan Yeterlilik Değerlendirme Tutanağında (Fason İşletme Denetim Formu) belirtilen hususlarda bizzat yerinde kontrol veya numune kontrolü alınarak, ürün kalitesi (teknik özellikler), makine ekipman ve hijyen (çevre temizliği, üretim şartları temizliği, işçilerin kılık kıyafetleri) açısından incelenecek olup, değerlendirme sonuçları Fason İşletme Denetim Formu gönderilmek suretiyle adaylara bildirilecektir. 
Toplam puanın %65 ve üzerinde olan istekliler ile ihale tarihinden önceki son 3 ay içerisinde toplam puanın %65 ve üzerinde olan isteklilerin Fason İşletme Denetim Formu kabul edilecektir.  Yalnızca, yeterli kabul edilen adaylar kendilerine tebliğ edilen davet yazısında belirtilen gün ve saatte “açık eksiltme” usulü ile teklifleri istenecektir. İsteklilerin teklifleri İhale Komisyonunca açılarak okunur. İlk teklifler üzerinden teklif veren firmalarla sözlü eksiltmeye geçilir. Son teklifler yazılı olarak verilir. İstekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. 
3.4. İhaleye katılım için istekliler 4. maddede yazılı yeterlilik evraklarını ihale tarihi ve saatinden 24 saat öncesinde taratarak (baktas@ihe.sitanbul; ssen@ihe.istanbul; nturan@ihe.istanbul; osener@ihe.istanbul) adreslerine mail atmalıdır.
3.4.1. İhaleye katılım için dosya satınalma bedeli İdare’nin Vakıfbank Eyüp Topçular Şubesi’ndeki TR46 0001 5001 5800 7293 6262 18 IBAN hesabına yatırılır. asahin@ihe.istanbul hesabına verilecek dilekçe ile şartname bedeli cari hesaptan mahsup edilebilir.
3.4.2. İhaleye katılım için verilecek geçici teminat İdare’nin Vakıfbank Eyüp Topçular Şubesi’ndeki TR46 0001 5001 5800 7293 6262 18 IBAN hesabına yatırılır.
3.4.3. asahin@ihe.istanbul hesabına verilecek dilekçe ile teminat bedeli cari hesaptan mahsup edilebilir.
3.4.4. Yüklenici teminat olarak banka teminat mektubu verecekse teminatın aslını ihale tarih ve saatinden 24 saat öncesinde idareye ulaştırması zorunludur. 
3.4.5. Teminatı idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
3.5. İhaleye katılacak dosyasını eksiksiz veren isteklilere idare tarafından katılım linki gönderilecektir. Bu programın kullanılabilmesi için pc, tablet veya cep telefonlarına (google play, apple store, Windows vb.) indirilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin gönderilebilmesi için isteklilere ulaşılacak mail adresini idareye vermeleri gerekmektedir.
3.6. İhale dosyalarını idareye göndermiş olan tüm isteklilerin ihale tarih ve saatinden 20 dakika önce pc, tablet veya cep telefonları başında hazır bulunmaları gerekir. Ayrıca şarj ve internet bağlantılarının aktif bir şekilde çalışması, telekonferans sisteminin bataryayı çabuk bitirmesi ihtimaline karşı cihazın şarja takılı olması gerekmektedir.
3.7. İDARE, İhaleyi yapıp-yapmamakta, uygun bedeli tespitte ve ihaleyi dilediğinde kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhale dokümanı uyarınca Geçici ve Kesin Teminatların irat kaydedileceği her durumda, istekli ve Yükleniciler 4734 sayılı Kanun kapsamındaki tüm İdarelerin ihalelerinden yasaklanacaklardır.

Madde 4- İhale Yeterlik Şartları
İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır;
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
b) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
c) Tüzel kişi olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve     Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İstekliler adına vekâleten katılacaklar için noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi,
e) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
f) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
g) İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz (Dosya bedeli 200 TL),
h) Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı (ihaleden önceki son 3 ay içinde alınmış)
i) İlgili SGK Müdürlüğünden isteklinin borcu olmadığına dair yazı (ihaleden önceki son 3 ay içinde alınmış)
j) Üretici Firmalar için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış İşletme Kayıt Belgesi, İstekli yetkili satıcı ise üretici firmadan alınmış yetkili satıcı belgesi ve işletme kayıt belgesi ile kendisine ait İşletme Kayıt belgesi sunmak zorundadır.
k) ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi,
l) ISO 9001:2008 Kalite Sistem Belgesi,
m) Kısmi teklif verilmesi halinde;
1. Hamburger Ekmeği (350 gr) için; “İsteklinin, minimum 50 gr.’ lık tekli veya çoklu ambalajlı (5’li,8’lı vb. gruplu) ekmeklerden günlük en az 5.000 adet ürettiğine dair İTO veya İSO’dan alınmış kapasite raporu”
2. Sandviç Ekmeği (350 gr) için; “İsteklinin, minimum 50 gr.’ lık tekli veya çoklu ambalajlı (5’li,8’lı vb. gruplu) ekmeklerden günlük en az 7.500 adet ürettiğine dair İTO veya İSO’dan alınmış kapasite raporu sunmak zorundadır.”
Birden fazla ürüne veya tamamına teklif verilmesi halinde ise teklif vereceği çeşit ekmeklerin kapasite raporunda belirtilen miktarların toplamı kadar günlük üretim yaptığını dair İTO veya İSO’dan alınmış kapasite raporu sunacaktır.
n) İsteklinin üretim alanında periyodik olarak ilaçlama yaptırdığına ilişkin sözleşme sureti 
o) Sorumlu Yönetici Sözleşmesi sureti ve SGK e-bildirgesi (Giriş ve/veya son çalıştığı aya ait e bildirge),
p) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından yukarıda belirtilen (a), (b), (c), (d),(f), (g) (h), (i), (j), (k) (l) ve (m) maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
q) Firma İletişim Bilgileri
Yukarıda olması gereken evraklardan bir /birkaçının uygun olmaması veya teklif zarfında sunmaması halinde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

Madde 5- Teklif Verilmesi 
Evrakları tam olan ve yeterlilik puanı, toplam puanın %65 ve üzerinde olan istekliler, kendilerine bildirilen gün ve saatte aşağıdaki evrakı Kapalı Zarf içerisinde sunmak suretiyle açık eksiltmeye davet edileceklerdir. Açık eksiltmeye katılan istekliler aşağıda yazılı evrakları hazırlayacak ve idareye sunacaklardır;
a) Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
b) Teklif mektubu (idarece hazırlanan forma uygun)
Teklifler kapalı zarf içerisinde, İdari Şartname ekinde yer alan formata uygun şekilde doldurularak istenilen geçici teminatın yatırıldığına dair belge ile birlikte ihale saatine kadar Satınalma Müdürlüğü’ne verilecektir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Teklifler, İhale Komisyonunca isteklilerin veya bunların Noter tasdikli vekâletnameyi haiz kanuni temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda açılır. İhaleye imza yetkilisi veya vekili aracılığı ile katılmayan istekliler, ihalenin yapılış şekline ve sonucuna itiraz edemezler. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan teklif mektupları kabul edilmez. Teklif mektuplarının açıklanmasını müteakiben İdare gerekli gördüğü takdirde açık eksiltmeye geçecektir.
İDARE, İhaleyi yapıp-yapmamakta, uygun bedeli tespitte ve ihaleyi dilediğinde kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 
İhale dokümanı uyarınca Geçici ve Kesin Teminatların irat kaydedileceği her durumda, istekli ve Yükleniciler 4734 sayılı Kanun kapsamındaki tüm İdarelerin ihalelerinden yasaklanacaklardır.
Kaliteye ilişkin belge ve sertifikaların Türk akreditasyon kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya uluslararası akreditasyon forumu karşılıklı tanıma anlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

Madde 6- Geçici teminat verilip verilmeyeceği, verilecekse ayrıntıları
İstekliler toplam ilk teklif bedelinin %3’ü tutarında geçici teminat verecektir. İstekliler geçici teminat tutarını banka teminat mektubu, devlet tahvili veya TL nakit cinsinden olanları ise İdare’nin Vakıfbank Eyüp Topçular Şubesi’ndeki TR46 0001 5001 5800 7293 6262 18 IBAN hesabına yatırılarak, en geç ihale saatine kadar İdaremiz Mali İşler Müdürlüğüne ibraz edecektir. 
Geçici teminat mektuplarının süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gün olacaktır. İhaleyi kazanan isteklinin geçici teminatı kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzaladığında, diğerlerinin teminatları ihale sonrasında iade edilir.

Madde 7- Diğer Hususlar
Bu ihale 2886 sayılı Kanuna, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hâriç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta, iptal etmekte serbesttir. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. İdari şartnamelerde belirtilmeyen hususlar söz konusu olduğunda İHE İhale ve Satınalma Yönetmelik şartları geçerli olacaktır.

İhaleyi Yazdır
Yukarıya Geri Dön
BÜFE BAYİ BAŞVURUSU & İLETİŞİM