İhaleler

Tarih
İhale
Detaylar
02/09/2020
Ekmeklik Un İhalelerinde Usul Değişikliği
Ayrıntıları Göster

İdaremiz tarafından yapılan Ekmeklik Buğday Unu ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile yapılacaktır. Ekmeklik Un İhalelerimize katılmak isteyen firmaların Ekap üyeliğini en kısa sürede yapmaları gerekmektedir.

İhaleyi Yazdır
28/11/2022
PERSONEL GİYİM YARDIMI KURUMSAL HEDİYE KARTI HİZMETİ ALIMI İHALESİ
Ayrıntıları Göster

PERSONEL GİYİM YARDIMI KURUMSAL HEDİYE KARTI HİZMETİ ALIMI İŞİ

İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Personel Giyim Yardımı Kurumsal Hediye Kartı Hizmeti Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2022/1162165

1-İdarenin

a) Adı: İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

b) Adresi: Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170/A CEBECİ SULTANGAZİ/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 02124760090 - 2124760099

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı: Personel Giyim Yardımı Kurumsal Hediye Kartı Hizmeti Alımı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı: 569 adet personele giyim yardımı ödemelerinin, hediye çeki temini ile yapılmasıdır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San ve Tic. A.Ş. ’nin İşletmeleri

ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 28.11.2022 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170/A Cebeci- Sultangazi / İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamuda ve/veya özel sektörde her türlü giyim kartı/çeki, yemek kartı/çeki, hediye kartı/çeki hizmeti veya temini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R)p: Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhaleyi Yazdır
25/11/2022
OTOMATİK DOLUM HATTI SATIŞI YAPILACAKTIR
Ayrıntıları Göster
İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 
OTOMATİK DOLUM HATTI SATIŞI YAPILACAKTIR
 
Madde 1- İş Sahibine İlişkin Bilgiler:
İş sahibinin;
1.1.  Adı : İstanbul Halk Ekmek Un Ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
1.2. Adresi : Esentepe mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170-A Sultangazi/ İSTANBUL
1.3. Telefon numarası : 0212 476 00 90 - 243
1.4. Faks numarası : 0212 476 00 99
1.5. İlgili personelin adı soyadı:Sinan ŞEN  – İhale Sorumlusu
 
Madde 2- İhale Konusu Malın Cinsi Ve Miktarı:
2.1. Adı: Otomatik Dolum Hattı 
2.2. Miktarı (fiziki) ve türü : 1 Takım
Teknik Şartname hükümlerine uygun olarak ihale ile satılacaktır.  Söz konusu satış işlemi açık arttırma usulü ile gerçekleştirilecektir. 
 
Madde 3- İhalenin Tarih ve Yeri:
3.1
İhale Tarihi ve Saati:25.11.2022 Cuma Günü Saat: 11:00
İhale Yeri: Esentepe mah.  Mimar Sinan Bulvarı  No:170-A  Sultangazi/ İSTANBUL
Madde 4- İhale Yeterlik Şartları:
İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
b)İstekliler adına vekaleten katılacaklar için noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi,
c)Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
d)Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
e)Şartnamenin satın alındığına dair makbuz, (Dosya bedeli 200 TL)
 
5) Geçici Teminata İlişkin Bilgiler :
İstekliler toplam ilk teklif bedelinin %3’ü tutarında geçici teminat verecektir. İstekliler geçici teminat tutarını banka teminat mektubu, devlet tahvili veya TL nakit cinsinden olanları ise İdare’nin Vakıfbank Eyüp Topçular Şubesi’ndeki TR46 0001 5001 5800 7293 6262 18 IBAN hesabına yatırılarak, en geç ihale saatine kadar İdaremiz Mali İşler Müdürlüğüne ibraz edecektir. 
Geçici teminat mektuplarının süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gün olacaktır
 
6) İhaleye İlişkin Diğer Hususlar:
 
a) Bu ihale 2886 sayılı Kanuna, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hâriç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta, iptal etmekte serbesttir. İhalede kısmi teklif verilemez. İdari şartnamelerde belirtilmeyen hususlar söz konusu olduğunda İHE ihale ve Satınalma Yönetmelik şartları geçerli olacaktır.
b) Satış, açık arttırma sonucunda en yüksek fiyat teklifinde bulunan istekliye bırakılacaktır.
c) İhale Dökümanı; Esentepe mah.  Mimar Sinan Bulvarı  No:170-A  Sultangazi/ İSTANBUL adresinde görülebilir ve 200 TL (İki Yüz Türk Lirası) karşılığında satın alınabilir.
d) Teklifler İhale tarih ve saatine kadar Esentepe mah. Mimar Sinan Bulvarı  No:170-A  Sultangazi/ İSTANBUL teslim edilecektir.
e) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
 
İhaleyi Yazdır
28/11/2022
TOST EKMEĞİ (670 Gr.) ÇEŞİT EKMEK ALIM İHALESİ İLANI
Ayrıntıları Göster

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ İLE YAPILACAK

TOST EKMEĞİ (670 Gr.) ÇEŞİT EKMEK ALIM İHALESİ

Madde 1- İş Sahibine İlişkin Bilgiler
İş sahibinin;
1.1. Adı: İstanbul Halk Ekmek Un Ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1.2. Adresi: Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170-A Sultangazi/ İSTANBUL
1.3. Telefon numarası: 0212 476 00 90-310
1.4. Faks numarası: 0212 476 00 99
1.5. İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı: Necmettin TURAN - Satınalma ve İhale Uzmanı

Madde 2- İhale Konusu Malin Cinsi ve Miktarı
2.1. Adı: Tost 670 gr Ekmeği Alımı
2.2. Miktarı (fiziki) ve türü: Toplam 570.000 Adet
 Teknik Şartname hükümlerine uygun olarak ihale ile satın alınacaktır. İdare, ihale sırasında isteklilerden alım yapılacak miktarlarda artırma ve eksiltmede bulunabilir, miktarı kısımlara bölerek isteklilere ihale edebilir.

Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli
3.1. İhale Tarihi ve Saati: 28.11.2022 Pazartesi günü- 10:00
3.2. İhale Yeri: Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170-A Sultangazi/ İSTANBUL
3.3. İhale, www.ihe.com.tr adresinde ilan edilen İHE İhale ve Satınalma Yönetmeliği 20. md. uyarınca Belirli İstekliler Arası İhale Usulü ile yapılacak olup, İdaremiz ceza ve ihaleden yasaklama halleri hariç bu ihalede 4734 sayılı Kanuna ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.
Adaylar, ilan ve İdari Şartnamede belirtilen tarih ve saate kadar 4. maddede istenilen yeterlilik evraklarının tamamı ihale tarih ve saatine kadar Satınalma Müdürlüğüne sunacaktır. Evrakları tam ve yeterli bulunan istekliler İhale Komisyonunca tespit edilen görevlilerce, ekte yer alan Yeterlilik Değerlendirme Tutanağında (Fason İşletme Denetim Formu) belirtilen hususlarda bizzat yerinde kontrol veya numune kontrolü alınarak, ürün kalitesi (teknik özellikler), makine ekipman ve hijyen (çevre temizliği, üretim şartları temizliği, işçilerin kılık kıyafetleri) açısından incelenecek olup, değerlendirme sonuçları Fason İşletme Denetim Formu gönderilmek suretiyle adaylara bildirilecektir. 
Toplam puanın %65 ve üzerinde olan istekliler ile ihale tarihinden önceki son 12 ay içerisinde toplam puanın ürün bazında %65 ve üzerinde olan isteklilerin Fason İşletme Denetim Formu kabul edilecektir.  
Yeterli kabul edilen adaylara ürün reçetesi verilerek, adaylardan bu reçeteye uygun ekmek numunesi talep edilecektir. Firmalar talep tarihinden sonra en fazla 4 (dört) takvim günü içerisinde idareye minimum 5 (beş) paket numune ekmek göndermek zorundadır. İdare tarafından belirlenen Ürün Duyusal Değerlendirme Komisyonu’nun, ekte verilen Duyusal Değerlendirme Ön Formu’na istinaden verdikleri uygunluk kararına göre değerlendirmeyi geçen firmaların kendilerine tebliğ edilen davet yazısında belirtilen gün ve saatte “açık eksiltme” usulü ile teklifleri istenecektir. İsteklilerin teklifleri İhale Komisyonunca açılarak okunur. İlk teklifler üzerinden teklif veren firmalarla sözlü eksiltmeye geçilir. Son teklifler yazılı olarak verilir. İstekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. 
3.4. İhaleye katılım için istekliler 4. maddede yazılı yeterlilik evraklarını ihale tarihi ve saatinden 24 saat öncesinde taratarak (nturan@ihe.istanbul; ssen@ihe.istanbul; baktas@ihe.sitanbul; osener@ihe.istanbul) adreslerine mail atmalıdır.
3.4.1. İhaleye katılım için dosya satınalma bedeli İdare’nin Vakıfbank Eyüp Topçular Şubesi’ndeki TR46 0001 5001 5800 7293 6262 18 IBAN hesabına yatırılır. asahin@ihe.istanbul hesabına verilecek dilekçe ile şartname bedeli cari hesaptan mahsup edilebilir.
3.4.2. İhaleye katılım için verilecek geçici teminat İdare’nin Vakıfbank Eyüp Topçular Şubesi’ndeki TR46 0001 5001 5800 7293 6262 18 IBAN hesabına yatırılır.
3.4.3. asahin@ihe.istanbul hesabına verilecek dilekçe ile teminat bedeli cari hesaptan mahsup edilebilir.
3.4.4. Yüklenici teminat olarak banka teminat mektubu verecekse teminatın aslını ihale tarih ve saatinden 24 saat öncesinde idareye ulaştırması zorunludur. 
3.4.5. Teminatı idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
3.5. İhaleye katılacak dosyasını eksiksiz veren isteklilere idare tarafından katılım linki gönderilecektir. Bu programın kullanılabilmesi için pc, tablet veya cep telefonlarına (google play, apple store, Windows vb.) indirilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin gönderilebilmesi için isteklilere ulaşılacak mail adresini idareye vermeleri gerekmektedir.
3.6. İhale dosyalarını idareye göndermiş olan tüm isteklilerin ihale tarih ve saatinden 20 dakika önce pc, tablet veya cep telefonları başında hazır bulunmaları gerekir. Ayrıca şarj ve internet bağlantılarının aktif bir şekilde çalışması, telekonferans sisteminin bataryayı çabuk bitirmesi ihtimaline karşı cihazın şarja takılı olması gerekmektedir.
3.7. İDARE, İhaleyi yapıp-yapmamakta, uygun bedeli tespitte ve ihaleyi dilediğinde kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhale dokümanı uyarınca Geçici ve Kesin Teminatların irat kaydedileceği her durumda, istekli ve Yükleniciler 4734 sayılı Kanun kapsamındaki tüm İdarelerin ihalelerinden yasaklanacaklardır.

Madde 4- İhale Yeterlik Şartları
İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır;
a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
b)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
c)Tüzel kişi olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d)İstekliler adına vekâleten katılacaklar için noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi,
e)Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
f)Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
g)İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz (Dosya bedeli 300 TL),
h)Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı (ihaleden önceki son 3 ay içinde alınmış)
i)İlgili SGK Müdürlüğünden isteklinin borcu olmadığına dair yazı (ihaleden önceki son 3 ay içinde alınmış)
j)Üretici Firmalar için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış İşletme Kayıt Belgesi, İstekli yetkili satıcı ise üretici firmadan alınmış yetkili satıcı belgesi ve işletme kayıt belgesi ile kendisine ait İşletme Kayıt belgesi sunmak zorundadır.
k)ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi,
l)ISO 9001:2008 Kalite Sistem Belgesi,
m)İsteklinin, min. 500 gr. dilimli, ambalajlı ekmeklerden günlük en az 15.000 adet ürettiğine dair İTO veya İSO’dan alınmış kapasite raporu
n)İsteklinin üretim alanında periyodik olarak ilaçlama yaptırdığına ilişkin sözleşme sureti 
o)Sorumlu Yönetici Sözleşmesi sureti ve SGK e-bildirgesi (Giriş ve/veya son çalıştığı aya ait e bildirge),
p)İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından yukarıda belirtilen (a), (b), (c), (d),(f), (g) (h), (i), (j), (k) (l) ve (m) maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
q)Mevzuata uygunluğunu gösteren analiz belgesi. (fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, bulaşan, GDO vb. analizler içermelidir.)
r)Helal sertifikası ve helal sertifikasını doğrulayan analizler
s)Firma İletişim Bilgileri

Madde 5- Teklif Verilmesi 
Evrakları tam olan ve yeterlilik puanı, toplam puanın %65 ve üzerinde olan istekliler, kendilerine bildirilen gün ve saatte aşağıdaki evrakı Kapalı Zarf içerisinde sunmak suretiyle açık eksiltmeye davet edileceklerdir. Açık eksiltmeye katılan istekliler aşağıda yazılı evrakları hazırlayacak ve idareye sunacaklardır;
a)Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
b)Teklif mektubu (idarece hazırlanan forma uygun)
Teklifler kapalı zarf içerisinde, İdari Şartname ekinde yer alan formata uygun şekilde doldurularak istenilen geçici teminatın yatırıldığına dair belge ile birlikte ihale saatine kadar Satınalma Müdürlüğü’ne verilecektir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Teklifler, İhale Komisyonunca isteklilerin veya bunların Noter tasdikli vekâletnameyi haiz kanuni temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda açılır. İhaleye imza yetkilisi veya vekili aracılığı ile katılmayan istekliler, ihalenin yapılış şekline ve sonucuna itiraz edemezler. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan teklif mektupları kabul edilmez. Teklif mektuplarının açıklanmasını müteakiben İdare gerekli gördüğü takdirde açık eksiltmeye geçecektir.
İDARE, İhaleyi yapıp-yapmamakta, uygun bedeli tespitte ve ihaleyi dilediğinde kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 
İhale dokümanı uyarınca Geçici ve Kesin Teminatların irat kaydedileceği her durumda, istekli ve Yükleniciler 4734 sayılı Kanun kapsamındaki tüm İdarelerin ihalelerinden yasaklanacaklardır.
Kaliteye ilişkin belge ve sertifikaların Türk akreditasyon kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya uluslararası akreditasyon forumu karşılıklı tanıma anlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

Madde 6- Geçici teminat verilip verilmeyeceği, verilecekse ayrıntıları
İstekliler toplam ilk teklif bedelinin %3’ü tutarında geçici teminat verecektir. İstekliler geçici teminat tutarını banka teminat mektubu, devlet tahvili veya TL nakit cinsinden olanları ise İdare’nin Vakıfbank Eyüp Topçular Şubesi’ndeki TR46 0001 5001 5800 7293 6262 18 IBAN hesabına yatırılarak, en geç ihale saatine kadar İdaremiz Mali İşler Müdürlüğüne ibraz edecektir. 
Geçici teminat mektuplarının süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gün olacaktır. İhaleyi kazanan isteklinin geçici teminatı kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzaladığında, diğerlerinin teminatları ihale sonrasında iade edilir.

Madde 7- Diğer Hususlar
Bu ihale 2886 sayılı Kanuna, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hâriç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta, iptal etmekte serbesttir. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. İdari şartnamelerde belirtilmeyen hususlar söz konusu olduğunda İHE İhale ve Satınalma Yönetmelik şartları geçerli olacaktır.

İhaleyi Yazdır
29/11/2022
ORGANİK TAM BUĞDAY UNU ALIMI İHALESİ
Ayrıntıları Göster

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ İLE YAPILACAK 
ORGANİK TAM BUĞDAY UNU ALIMI

MADDE 1- İŞ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER 
İş sahibinin;
1.1. Adı: İstanbul Halk Ekmek Un Ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
1.2. Adresi: Esentepe mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170-A Sultangazi/ İSTANBUL
1.3. Telefon numarası: 0212 476 00 90
1.4. Faks numarası: 0212 476 00 99
1.5. İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı: Sinan ŞEN – İhale Sorumlusu

MADDE 2- İHALE KONUSU MALIN CİNSİ VE MİKTARI
2.1. Adı: Organik Tam Buğday Unu Alımı 
2.2. Miktarı (fiziki) ve türü: 450.000 Kg. Organik Tam Buğday Unu’nun Teknik Şartname hükümlerine uygun olarak ihale ile satın alınacaktır. İdare, ihale sırasında isteklilerden alım yapılacak miktarlarda artırma ve eksiltmede bulunabilir, miktarı kısımlara bölerek isteklilere ihale edebilir.

MADDE 3- İHALENIN YAPILIŞ ŞEKLİ
3.1. İhale Tarihi ve Saat: 29.11.2022 Salı günü saat 11-:00
İhale Yeri: Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170-A  Sultangazi/ İSTANBUL
3.2. İDARE, bu ihalede 2886 sayılı Kanuna, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hâriç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, ihaleyi “açık eksiltme” usulü ile yapacaktır. 
3.3. İhaleye katılım için istekliler 4. maddede yazılı yeterlilik evraklarını ihale tarihi ve saatinden 24 saat öncesinde taratarak (nturan@ihe.istanbul; ssen@ihe.istanbul; osener@ihe.istanbul) adreslerine mail atmalıdır.
3.3.1.İhaleye katılım için dosya satınalma bedeli İdare’nin Vakıfbank Eyüp Topçular Şubesi’ndeki TR46 0001 5001 5800 7293 6262 18 IBAN hesabına yatırılır. asahin@ihe.istanbul hesabına verilecek dilekçe ile şartname bedeli cari hesaptan mahsup edilebilir.
3.3.2.İhaleye katılım için verilecek geçici teminat İdare’nin Vakıfbank Eyüp Topçular Şubesi’ndeki TR46 0001 5001 5800 7293 6262 18 IBAN hesabına yatırılır.
3.3.3.asahin@ihe.istanbul hesabına verilecek dilekçe ile teminat bedeli cari hesaptan mahsup edilebilir.
3.3.4.Yüklenici teminat olarak banka teminat mektubu verecekse teminatın aslını ihale tarih ve saatinden 24 saat öncesinde idareye ulaştırması zorunludur. 
3.3.5.Teminatı idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
3.3.6.İsteklilerin sunacakları yeterlilik evraklarının içinde ilk teklif mektupları da olmalıdır. Firmaların ilk tekliflerinin okunmasına müteakip teminat mektuplarını karşılayıp karşılamadığına bakılıp, fiyat eksiltmesine geçilerek ihale sonuçlandırılır. İstekliler eksiltme sonunda vermiş oldukları son tekliflerini imzalı olarak taratarak ihale sonrası idareye mail atar. Ayrıca ihalede verilen ilk ve son teklifler ıslak imzalı olarak yüklenici tarafından postaya verilerek idareye ulaştırılacaktır.
3.4.İhaleye katılacak dosyasını eksiksiz veren isteklilelere idare tarafından katılım linki gönderilecektir. Bu programın kullanılabilmesi için pc, tablet veya cep telefonlarına (google play, apple store, Windows vb.) indirilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin gönderilebilmesi için isteklilere ulaşılacak mail adresini idareye vermeleri gerekmektedir.
3.5.İhale dosyalarını idareye göndermiş olan tüm isteklilerin ihale tarih ve saatinden 20 dakika önce pc, tablet veya cep telefonları başında hazır bulunmaları gerekir. Ayrıca şarj ve internet bağlantılarının aktif bir şekilde çalışması, telekonferans sisteminin bataryayı çabuk bitirmesi ihtimaline karşı cihazın şarja takılı olması gerekmektedir.
3.6.İDARE, İhaleyi yapıp-yapmamakta, uygun bedeli tespitte ve ihaleyi dilediğinde kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhale dokümanı uyarınca Geçici ve Kesin Teminatların irat kaydedileceği her durumda, istekli ve Yükleniciler 4734 sayılı Kanun kapsamındaki tüm İdarelerin ihalelerinden yasaklanacaklardır.

MADDE 4- İHALE YETERLİK ŞARTLARI 
İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır;
a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
a.1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
a.2)Tüzel kişi olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
İstekliler adına vekaleten katılacaklar için noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi,
b.Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
c.Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
d.İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz, (Dosya bedeli 200 TL)
e.Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı (ihaleden önceki son 3 ay içinde alınmış)
f.İlgili SGK Müdürlüğünden isteklinin borcu olmadığına dair yazı (ihaleden önceki son 3 ay içinde alınmış)
g.Üretici Firmalar için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış İşletme Kayıt Belgesi veya istekli yetkili satıcı ise; üretici firmadan alınmış yetkili satıcı belgesi ile üretici firmaya ait İşletme Kayıt belgesini sunmak zorundadır.
h.Müteşebbis Sertifikası
i.Organik Tam Buğday Ununun organikliğini gösterir tüm analiz sonuçları
j.Firma İletişim Bilgileri
k.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından yukarıda belirtilen (a), (b), (c), (d), (h) ve (i) Maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

MADDE 5- GEÇİCİ TEMİNAT VERİLİP VERİLMEYECEĞİ, VERİLECEKSE AYRINTILARI
İstekliler toplam ilk teklif bedelinin %3’ü tutarında geçici teminat verecektir. İstekliler geçici teminat tutarını banka teminat mektubu, devlet tahvili veya teklif fiyat (TL/Euro/Dolar) nakit cinsinden olanları ise İdare’nin Vakıfbank Eyüp Topçular Şubesi’ndeki TR46 0001 5001 5800 7293 6262 18 IBAN hesabına yatırılarak, en geç ihale saatine kadar İdaremiz Mali İşler Müdürlüğüne ibraz edecektir. 
Geçici teminat mektuplarının süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gün olacaktır. İhaleyi kazanan isteklinin geçici teminatı kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzaladığında, diğerlerinin teminatları ihale sonrasında iade edilir.

MADDE 6- DİĞER HUSUSLAR
Bu ihale 2886 sayılı Kanuna, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hâriç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta, iptal etmekte serbesttir. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. İdari şartnamelerde belirtilmeyen hususlar söz konusu olduğunda İHE İhale ve Satınalma Yönetmelik şartları geçerli olacaktır.

İhaleyi Yazdır
Yukarıya Geri Dön
BÜFE BAYİ BAŞVURUSU & İLETİŞİM