İhaleler

Tarih
İhale
Detaylar
02/09/2020
Ekmeklik Un İhalelerinde Usul Değişikliği
Ayrıntıları Göster

İdaremiz tarafından yapılan Ekmeklik Buğday Unu ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile yapılacaktır. Ekmeklik Un İhalelerimize katılmak isteyen firmaların Ekap üyeliğini en kısa sürede yapmaları gerekmektedir.

İhaleyi Yazdır
23/10/2023
EKMEKLİK BUĞDAY UNU ALIMI İLANI 19.MD
Ayrıntıları Göster

 

EKMEKLİK BUĞDAY UNU

 

İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
 
Ekmeklik Buğday Unu mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/967222
1-İdarenin
a) Adı : İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
b) Adresi : Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170/A CEBECİ SULTANGAZİ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 02124760090 - 2124760099
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Ekmeklik Buğday Unu
b) Niteliği, türü ve miktarı :
310.000 çuval (50kg) Ekmeklik Buğday Unu (toplam 9 kısım)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Halk Ekmek A.Ş.' ye bağlı Cebeci, Edirnekapı, Cevizli ve Hadımköy işletmelerine sözleşme süresi içinde sözleşme miktarının teknik şartnamede belirtilen günlük teslim edilecek miktarlarının altında olmamak üzere peyder pey teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Ekmeklik Buğday Unu İhalesine ait teknik şartnamenin "Günlük Teslim Kapasitesi ve Koşuları" ve Özel Amaçlı Buğday Unu İhalesine ait teknik şartnamenin "Taşıma ve Teslim Şartları" başlıklarında belirtilen koşullar doğrultusunda teslim edilecektir. Farklı bir teslim programı olması durumunda ise idare yüklenici firmaya yazılı olarak uygun zaman dilimi verilerek yeni teslim programı oluşturabilir. 10.3.2. Yüklenici, gönderdiği unları İdarenin göstereceği yere irsaliye ve araç kantar belgesiyle teslim eder. Araçtaki çuvalların patlak, yırtık ve noksan olduğu görüldüğünde, İdarenin kantarı esas alınmak suretiyle, aracın içinde yer alan bu çuvallar kg. olarak iade edilir. Yüklenici iade edilen miktarda unu İdarenin belirttiği zaman içinde teslim etmek zorunda olup, aksi takdirde sözleşmede belirtilen ceza hükümleri uygulanacaktır. Depoya indirilen unlar, belirlenen Teknik Şartnameye uymadığı takdirde, iadesinde yükleme ücreti Yükleniciye aittir. 10.3.3. Yüklenici, unları 7.30-12.00 saatleri arasında İdarenin göstereceği teslim yerlerine belirtilen termin planına göre getirmeyi ve teslim etmeyi kabul eder. 10.3.4. İdare, üretim ve kaliteyi arttırmak ve stoklarını kritik seviyenin altına düşürmemek için sözleşme yaptığı firmaların dışında başka firmalardan, ekmek kalite ve standartlarını arttırıcı mahiyette un alabilir. Bunun için Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez. 10.3.5. . Sözleşme konusu malın teslimatı (artış ve eksiliş opsiyonlarının kullanımına göre), İdare'nin siparişleri doğrultusunda sözleşme süresini aşar veya önce biterse, sözleşme süresi teslimatın tamamlanmasına göre değişir. Sözleşme konusu malın teslimatının tamamlanmaması durumunda sözleşme, malın teslimatının tamamlanmasına kadar (artış da dahil) uzatılabilir.
d) İşe başlama tarihi : İşin başlama tarihi, termin planında belirtilen ilk teslim tarihidir.
 
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.10.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İHE Genel Müdürlük Toplantı Salonu-Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No: 170/A Sultangazi - İSTANBUL
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İşletme Kayıt Belgesi
 
 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
İhaleyi Yazdır
03/10/2023
KIŞLIK İŞ ELBİSESİ ALIMI
Ayrıntıları Göster

KIŞLIK İŞ ELBİSELERİ ALIMI YAPILACAKTIR

İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KIŞLIK İŞ ELBİSELERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/940180

1-İdarenin

a) Adı:   İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

b) Adresi: Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170/A CEBECİ SULTANGAZİ/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 02124760090- 2124760099

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:   KIŞLIK İŞ ELBİSELERİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı: 12 kalemde toplam 6.726 adet

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San ve Tic. A.Ş.' ye bağlı işletmelere sözleşme süresi içinde teslim edilmesi gerekmektedir.

ç) Süresi/teslim tarihi: Yüklenici, sözleşme konusu Kışlık İş Elbiselerini, numune onaylarının tamamlanmasına müteakip 60 (altmış) takvim günü içerisinde İdarenin ihtiyaç sahibi fabrikalarına teslim edecektir.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını izleyen ilk iş günüdür.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 03.10.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170/A Cebeci- Sultangazi / İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhaleyi Yazdır
25/09/2023
VİTAL GLUTEN ALIMI YAPILACAKTIR
Ayrıntıları Göster
VİDEO KONFERANS SİSTEMİ İLE YAPILACAK 
 
VİTAL GLUTEN ALIMI İHALESİ
 
Madde 1- İş Sahibine İlişkin Bilgiler:
İş sahibinin;
1.1.  Adı : İstanbul Halk Ekmek Un Ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1.2. Adresi : Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170-A Sultangazi/ İSTANBUL
1.3. Telefon numarası : 0212 476 00 90-243
1.4. Faks numarası : 0212 476 00 99
1.5. İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı: Sinan ŞEN –Kıdemli Satınalma ve İhale Uzmanı
 
Madde 2- İhale Konusu Malin Cinsi ve Miktarı:
2.1. Adı : Vital Gluten Alımı 
2.2. Miktarı (fiziki) ve türü : 100.000 Kg.
 Teknik Şartname hükümlerine uygun olarak ihale ile satın alınacaktır. İdare, ihale sırasında isteklilerden alım yapılacak miktarlarda artırma ve eksiltmede bulunabilir, miktarı kısımlara bölerek isteklilere ihale edebilir.
Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli:
3.1.İhale Tarihi ve Saati: 25.09.2023 Pazartesi günü saat 11.00
İhale Yeri: Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170-A  Sultangazi/ İSTANBUL
 
3.2. İDARE, bu ihalede 2886 sayılı Kanuna, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hâriç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, ihaleyi “açık eksiltme” usulü ile yapacaktır. 
 
3.3. İhaleye katılım için istekliler 4. maddede yazılı yeterlilik evraklarını ihale tarihi ve saatinden 24 saat öncesinde taratarak (nturan@ihe.istanbul;     ssen@ihe.istanbul; baktas@ihe.istanbul; osener@ihe.istanbul) adreslerine mail atmalıdır.
3.3.1. İhaleye katılım için dosya satınalma bedeli İdare’nin Vakıfbank Eyüp Topçular Şubesi’ndeki TR46 0001 5001 5800 7293 6262 18 IBAN hesabına yatırılır. asahin@ihe.istanbul hesabına verilecek dilekçe ile şartname bedeli cari hesaptan mahsup edilebilir.
3.3.2. İhaleye katılım için verilecek geçici teminat İdare’nin Vakıfbank Eyüp Topçular Şubesi’ndeki TR46 0001 5001 5800 7293 6262 18 IBAN hesabına yatırılır.
3.3.3. asahin@ihe.istanbul hesabına verilecek dilekçe ile teminat bedeli cari hesaptan mahsup edilebilir.
3.3.4. Yüklenici teminat olarak banka teminat mektubu verecekse teminatın aslını ihale tarih ve saatinden 24 saat öncesinde idareye ulaştırması zorunludur. 
3.3.5. Teminatı idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
3.3.6. İsteklilerin sunacakları yeterlilik evraklarının içinde ilk teklif mektupları da olmalıdır. Firmaların ilk tekliflerinin okunmasına müteakip teminat mektuplarını karşılayıp karşılamadığına bakılıp, fiyat eksiltmesine geçilerek ihale sonuçlandırılır. İstekliler eksiltme sonunda vermiş oldukları son tekliflerini imzalı olarak taratarak ihale sonrası idareye mail atar. Ayrıca ihalede verilen ilk ve son teklifler ıslak imzalı olarak yüklenici tarafından postaya verilerek idareye ulaştırılacaktır.
 
3.4. İhaleye katılacak dosyasını eksiksiz veren isteklilere idare tarafından katılım linki gönderilecektir. Bu programın kullanılabilmesi için pc, tablet veya cep telefonlarına (google play, apple store, Windows vb.) indirilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin gönderilebilmesi için isteklilere ulaşılacak mail adresini idareye vermeleri gerekmektedir.
3.5. İhale dosyalarını idareye göndermiş olan tüm isteklilerin ihale tarih ve saatinden 20 dakika önce pc, tablet veya cep telefonları başında hazır bulunmaları gerekir. Ayrıca şarj ve internet bağlantılarının aktif bir şekilde çalışması, telekonferans sisteminin bataryayı çabuk bitirmesi ihtimaline karşı cihazın şarja takılı olması gerekmektedir.
 
3.6. İDARE, İhaleyi yapıp-yapmamakta, uygun bedeli tespitte ve ihaleyi dilediğinde kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhale dokümanı uyarınca Geçici ve Kesin Teminatların irat kaydedileceği her durumda, istekli ve Yükleniciler 4734 sayılı Kanun kapsamındaki tüm İdarelerin ihalelerinden yasaklanacaklardır.
 
Madde 4- İhale Yeterlik Şartları:
İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır;
a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
a.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
a.2) Tüzel kişi olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b)İstekliler adına vekaleten katılacaklar için noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi,
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
d)Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
e)İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz, (Dosya bedeli 750 TL)
f)Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı (ihaleden önceki son 3 ay içinde alınmış)
g)İlgili SGK Müdürlüğünden isteklinin borcu olmadığına dair yazı (ihaleden önceki son 3 ay içinde alınmış)
h)Üretici Firmalar için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış İşletme Kayıt Belgesi, İstekli yetkili satıcı ise üretici firmaya ait işletme Kayıt Belgesi ve kendisine ait İşletme Kayıt Belgesi sunması zorunludur.
i)Mevzuata uygunluğunu gösteren analiz belgesi (fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, bulaşan, pestisit, GDO vb. analizler içermelidir.)
j)Helal gıda sertifikası
 
5) Geçici teminat verilip verilmeyeceği, verilecekse ayrıntıları :
İstekliler toplam ilk teklif bedelinin %3’ü tutarında geçici teminat verecektir. İstekliler geçici teminat tutarını banka teminat mektubu, devlet tahvili veya (TL/Euro/Dolar) nakit cinsinden olanları ise İdare’nin Vakıfbank Eyüp Topçular Şubesi’ndeki TR46 0001 5001 5800 7293 6262 18 IBAN hesabına yatırılarak, en geç ihale saatine kadar İdaremiz Mali İşler Müdürlüğüne ibraz edecektir. 
Geçici teminat mektuplarının süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gün olacaktır. İhaleyi kazanan isteklinin geçici teminatı kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzaladığında, diğerlerinin teminatları ihale sonrasında iade edilir.
 
6) Diğer Hususlar:
Bu ihale 2886 sayılı Kanuna, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hâriç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta, iptal etmekte serbesttir. İhalede kısmi teklif verilemez. İdari şartnamelerde belirtilmeyen hususlar söz konusu olduğunda İHE ihale ve Satınalma Yönetmelik şartları geçerli olacaktır.
 
İhaleyi Yazdır
27/09/2023
KAVRULMUŞ KIYILMIŞ FINDIK ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR
Ayrıntıları Göster

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ İLE YAPILACAK 
KAVRULMUŞ KIYILMIŞ FINDIK ALIMI İHALESİ

MADDE 1- İŞ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER:
İş sahibinin;
1.1. Adı: İstanbul Halk Ekmek Un Ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1.2. Adresi: Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170-A Sultangazi/ İSTANBUL
1.3. Telefon numarası: 0212 476 00 90- 233
1.4. Faks numarası: 0212 476 00 99
1.5. İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı: Buse AKTAŞ- Satınalma ve İhale Uzmanı

MADDE 2- İHALE KONUSU MALİN CİNSİ VE MİKTARI:
2.1. Adı: Kavrulmuş Kıyılmış Fındık Alımı
2.2. Miktarı (fiziki) ve türü: 30.008 Kg. Kavrulmuş Kıyılmış Fındık (4x8mm) Teknik Şartname hükümlerine uygun olarak ihale ile satın alınacaktır. İdare, ihale sırasında isteklilerden alım yapılacak miktarlarda artırma ve eksiltmede bulunabilir, miktarı kısımlara bölerek isteklilere ihale edebilir.

MADDE 3- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:
3.1. İhale Tarihi ve Saati: 27.09.2023 Çarşamba günü saat 10:30
İhale Yeri: Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170-A Sultangazi/ İSTANBUL
3.2. İDARE, bu ihalede 2886 sayılı Kanuna, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hâriç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, ihaleyi “açık eksiltme” usulü ile yapacaktır. 
3.3. İhaleye katılım için istekliler 4. maddede yazılı yeterlilik evraklarını ihale tarihi ve saatinden 24 saat öncesinde taratarak ( baktas@ihe.istanbul; nturan@ihe.istanbul; ssen@ihe.istanbul; osener@ihe.istanbul ) adreslerine mail atmalıdır.
3.3.1. İhaleye katılım için dosya satınalma bedeli İdare’nin Vakıfbank Eyüp Topçular Şubesi’ndeki TR46 0001 5001 5800 7293 6262 18 IBAN hesabına yatırılır. asahin@ihe.istanbul hesabına verilecek dilekçe ile şartname bedeli cari hesaptan mahsup edilebilir.
3.3.2. İhaleye katılım için verilecek geçici teminat İdare’nin Vakıfbank Eyüp Topçular Şubesi’ndeki TR46 0001 5001 5800 7293 6262 18 IBAN hesabına yatırılır.
3.3.3. asahin@ihe.istanbul hesabına verilecek dilekçe ile teminat bedeli cari hesaptan mahsup edilebilir.
3.3.4. Yüklenici teminat olarak banka teminat mektubu verecekse teminatın aslını ihale tarih ve saatinden 24 saat öncesinde idareye ulaştırması zorunludur. 
3.3.5. Teminatı idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
3.3.6. İsteklilerin sunacakları yeterlilik evraklarının içinde ilk teklif mektupları da olmalıdır. Firmaların ilk tekliflerinin okunmasına müteakip teminat mektuplarını karşılayıp karşılamadığına bakılıp, fiyat eksiltmesine geçilerek ihale sonuçlandırılır. İstekliler eksiltme sonunda vermiş oldukları son tekliflerini imzalı olarak taratarak ihale sonrası idareye mail atar. Ayrıca ihalede verilen ilk ve son teklifler ıslak imzalı olarak yüklenici tarafından postaya verilerek idareye ulaştırılacaktır.
3.4. İhaleye katılacak dosyasını eksiksiz veren isteklilere idare tarafından katılım linki gönderilecektir. Bu programın kullanılabilmesi için pc, tablet veya cep telefonlarına (google play, apple store, Windows vb.) indirilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin gönderilebilmesi için isteklilere ulaşılacak mail adresini idareye vermeleri gerekmektedir.
3.5. İhale dosyalarını idareye göndermiş olan tüm isteklilerin ihale tarih ve saatinden 20 dakika önce pc, tablet veya cep telefonları başında hazır bulunmaları gerekir. Ayrıca şarj ve internet bağlantılarının aktif bir şekilde çalışması, telekonferans sisteminin bataryayı çabuk bitirmesi ihtimaline karşı cihazın şarja takılı olması gerekmektedir.
3.6. İDARE, İhaleyi yapıp-yapmamakta, uygun bedeli tespitte ve ihaleyi dilediğinde kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhale dokümanı uyarınca Geçici ve Kesin Teminatların irat kaydedileceği her durumda, istekli ve Yükleniciler 4734 sayılı Kanun kapsamındaki tüm İdarelerin ihalelerinden yasaklanacaklardır.

MADDE 4 - İHALE YETERLİK ŞARTLARI:
İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır;
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
a.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
a.2) Tüzel kişi olması halinde, Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) İstekliler adına vekâleten katılacaklar için noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi,
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
e) İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz, (Dosya bedeli 750 TL)
f) Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı (ihaleden önceki son 3 ay içinde alınmış)
g) İlgili SGK Müdürlüğünden isteklinin borcu olmadığına dair yazı (ihaleden önceki son 3 ay içinde alınmış)
h) Üretici Firmalar için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış İşletme Kayıt Belgesi, İstekli yetkili satıcı ise üretici firmaya ait işletme Kayıt Belgesi ve kendisine ait İşletme Kayıt Belgesi sunması zorunludur.
i) Mevzuata uygunluğunu gösteren analiz belgesi (fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, bulaşan, pestisit vb. analizler içermelidir.)
j) Firma İletişim Bilgileri
k) Helal Sertifikası
l) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından yukarıda belirtilen (a), (b), (c), (d), (h), (i), (j) ve (k) Maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

MADDE 5- GEÇİCİ TEMİNAT VERİLİP VERİLMEYECEĞİ, VERİLECEKSE AYRINTILARI:
İstekliler toplam ilk teklif bedelinin %3’ü tutarında geçici teminat verecektir. İstekliler geçici teminat tutarını banka teminat mektubu, devlet tahvili veya teklif fiyat (TL/Euro/Dolar) nakit cinsinden olanları ise İdare’nin Vakıfbank Eyüp Topçular Şubesi’ndeki TR46 0001 5001 5800 7293 6262 18 IBAN hesabına yatırılarak, en geç ihale saatine kadar İdaremiz Mali İşler Müdürlüğüne ibraz edecektir. 
Geçici teminat mektuplarının süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gün olacaktır. İhaleyi kazanan isteklinin geçici teminatı kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzaladığında, diğerlerinin teminatları ihale sonrasında iade edilir.

MADDE 6- DİĞER HUSUSLAR:
Bu ihale 2886 sayılı Kanuna, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hâriç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta, iptal etmekte serbesttir. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. İdari şartnamelerde belirtilmeyen hususlar söz konusu olduğunda İHE İhale ve Satınalma Yönetmelik şartları geçerli olacaktır.

İhaleyi Yazdır
29/09/2023
İŞ KIYAFETLERİNİN VE DİĞER MALZEMELERİN YIKAMA HİZMETİ İHALESİ YAPILACAKTIR.
Ayrıntıları Göster

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ İLE YAPILACAK 
İŞ KIYAFETLERİNİN VE DİĞER MALZEMELERİN YIKAMA HİZMETİ ALIMI İHALESİ

MADDE 1- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1.1. İdarenin; 
a) Adı: İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Sanayi ve Tic. A.Ş. 
b) Adresi: Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170/A Cebeci- SULTANGAZİ / İSTANBUL 
c) Telefon numarası: 0212 476 00 90- 233
ç) Faks numarası: 0212 476 00 99 
d) Elektronik posta adresi: baktas@ihe.istanbul 
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Buse AKTAŞ- Satınalma ve İhale Uzmanı 
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 

MADDE 2- İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER
2.1. Adı: İş Kıyafetlerinin ve Diğer Malzemelerin Yıkama Hizmeti
2.2. Miktarı (fiziki) ve türü: (228.610 Adet + 250 m2)  (±) %20
Teknik Şartname hükümlerine uygun olarak ihale ile satın alınacaktır. İdare, ihale sırasında isteklilerden alım yapılacak miktarlarda artırma ve eksiltmede bulunabilir, miktarı kısımlara bölerek isteklilere ihale edebilir.

MADDE 3- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ 
3.1. İhale Tarihi ve Saati: 29.09.2023 Cuma günü saat 10:30
3.2. İhale Yeri: Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170/A Sultangazi/ İSTANBUL
İDARE, bu ihalede 2886 sayılı Kanuna, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hâriç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, ihaleyi “açık eksiltme” usulü ile yapacaktır. 
3.3. İhaleye katılım için istekliler 4. maddede yazılı yeterlilik evraklarını ihale tarihi ve saatinden 24 saat öncesinde taratarak (baktas@ihe.istanbul; nturan@ihe.istanbul; ssen@ihe.istanbul;  osener@ihe.istanbul) adreslerine mail atmalıdır.
3.3.1. İhaleye katılım için dosya satınalma bedeli İdare’nin Vakıfbank Eyüp Topçular Şubesi’ndeki TR46 0001 5001 5800 7293 6262 18 IBAN hesabına yatırılır. asahin@ihe.istanbul hesabına verilecek dilekçe ile şartname bedeli cari hesaptan mahsup edilebilir.
3.3.2. İhaleye katılım için verilecek geçici teminat İdare’nin Vakıfbank Eyüp Topçular Şubesi’ndeki TR46 0001 5001 5800 7293 6262 18 IBAN hesabına yatırılır.
3.3.3. asahin@ihe.istanbul hesabına verilecek dilekçe ile teminat bedeli cari hesaptan mahsup edilebilir.
3.3.4. Yüklenici teminat olarak banka teminat mektubu verecekse teminatın aslını ihale tarih ve saatinden 24 saat öncesinde idareye ulaştırması zorunludur. 
3.3.5. Teminatı idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
3.3.6. İsteklilerin sunacakları yeterlilik evraklarının içinde ilk teklif mektupları da olmalıdır. Firmaların ilk tekliflerinin okunmasına müteakip teminat mektuplarını karşılayıp karşılamadığına bakılıp, fiyat eksiltmesine geçilerek ihale sonuçlandırılır. İstekliler eksiltme sonunda vermiş oldukları son tekliflerini imzalı olarak taratarak ihale sonrası idareye mail atar. Ayrıca ihalede verilen ilk ve son teklifler ıslak imzalı olarak yüklenici tarafından postaya verilerek idareye ulaştırılacaktır.
3.4. İhaleye katılacak dosyasını eksiksiz veren isteklilelere idare tarafından ihale katılım linki gönderilecektir. Bu programın kullanılabilmesi için pc, tablet veya cep telefonlarına (google play, apple store, Windows vb.) indirilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin gönderilebilmesi için isteklilere ulaşılacak mail adresini idareye vermeleri gerekmektedir.
3.5. İhale dosyalarını idareye göndermiş olan tüm isteklilerin ihale tarih ve saatinden 20 dakika önce pc, tablet veya cep telefonları başında hazır bulunmaları gerekir. Ayrıca şarj ve internet bağlantılarının aktif bir şekilde çalışması, telekonferans sisteminin bataryayı çabuk bitirmesi ihtimaline karşı cihazın şarja takılı olması gerekmektedir.
3.6. İDARE, İhaleyi yapıp-yapmamakta, uygun bedeli tespitte ve ihaleyi dilediğinde kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhale dokümanı uyarınca Geçici ve Kesin Teminatların irat kaydedileceği her durumda, istekli ve Yükleniciler 4734 sayılı Kanun kapsamındaki tüm İdarelerin ihalelerinden yasaklanacaklardır.

MADDE 4- İHALE YETERLİK ŞARTLARI
İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır;
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
a.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
a.2) Tüzel kişi olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) İstekliler adına vekaleten katılacaklar için noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi,
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
e) İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz, (Dosya bedeli 750 TL)
f) Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı (ihaleden önceki son 3 ay içinde alınmış)
g) İlgili SGK Müdürlüğünden isteklinin borcu olmadığına dair yazı (ihaleden önceki son 3 ay içinde alınmış)
h) Firma iletişim bilgileri
i) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından yukarıda belirtilen (a), (b), (c), (d), (h) ve (i) Maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

MADDE 5- GEÇİCİ TEMİNAT VERİLİP VERİLMEYECEĞİ, VERİLECEKSE AYRINTILARI 
İstekliler toplam ilk teklif bedelinin %3’ü tutarında geçici teminat verecektir. İstekliler geçici teminat tutarını banka teminat mektubu, devlet tahvili veya teklif fiyat (TL/Euro/Dolar) nakit cinsinden olanları ise İdare’nin Vakıfbank Eyüp Topçular Şubesi’ndeki TR46 0001 5001 5800 7293 6262 18 IBAN hesabına yatırılarak, en geç ihale saatine kadar İdaremiz Mali İşler Müdürlüğüne ibraz edecektir. 
Geçici teminat mektuplarının süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gün olacaktır. İhaleyi kazanan isteklinin geçici teminatı kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzaladığında, diğerlerinin teminatları ihale sonrasında iade edilir.

MADDE 6- DİĞER HUSUSLAR
İdare, bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta, iptal etmekte serbesttir. İdari şartnamelerde belirtilmeyen hususlar söz konusu olduğunda İHE ihale ve satınalma yönetmelik şartları geçerli olacaktır. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
İhale üzerinde kalan isteklilerin, süresi içinde toplam sözleşme bedelinin %6’sı miktarında teminat türlerinden birini İdaremize yatırması gerekmektedir. Aksi takdirde geçici teminatları irat kaydedilerek tüm ihalelerden yasaklı hale getirileceklerdir.

İhaleyi Yazdır
05/10/2023
OLUKLU MUKAVVA KOLİ ALIM İHALESİ
Ayrıntıları Göster

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ İLE YAPILACAK 
OLUKLU MUKAVVA KOLİ ALIM İHALESİ

MADDE 1- İŞ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER
İş sahibinin;
1.1. Adı: İstanbul Halk Ekmek Un Ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1.2. Adresi: Esentepe mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170-A Sultangazi/ İSTANBUL
1.3. Telefon numarası: 0212 476 00 90-310
1.4. Faks numarası: 0212 476 00 99
1.5. İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı: Necmettin TURAN – Satınalma ve İhale Uzmanı

MADDE 2- İHALE KONUSU MALIN CİNSİ VE MİKTARI
2.1. Adı: Oluklu Mukavva Koli Alımı
2.2. Miktarı (fiziki) ve türü: Toplam 13 farklı çeşit üründen 1.803.000 Adet Koli Alımı
Teknik Şartname hükümlerine uygun olarak ihale ile satın alınacaktır. İdare, ihale sırasında isteklilerden alım yapılacak miktarlarda artırma ve eksiltmede bulunabilir, miktarı kısımlara bölerek isteklilere ihale edebilir.

MADDE 3- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ
3.1.İhale Tarihi ve Saati: 05.10.2023 Perşembe günü saat 11:00
İhale Yeri: Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170-A  Sultangazi/ İSTANBUL

3.2. İDARE, bu ihalede 2886 sayılı Kanuna, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hâriç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, ihaleyi “açık eksiltme” usulü ile yapacaktır. 
3.3. İhaleye katılım için istekliler 4. maddede yazılı yeterlilik evraklarını ihale tarihi ve saatinden 24 saat öncesinde taratarak (nturan@ihe.istanbul; baktas@ihe.istanbul;  ssen@ihe.istanbul; osener@ihe.istanbul) adreslerine mail atmalıdır.
3.3.1. İhaleye katılım için dosya satınalma bedeli İdare’nin Vakıfbank Eyüp Topçular Şubesi’ndeki TR46 0001 5001 5800 7293 6262 18 IBAN hesabına yatırılır. asahin@ihe.istanbul hesabına verilecek dilekçe ile şartname bedeli cari hesaptan mahsup edilebilir.
3.3.2. İhaleye katılım için verilecek geçici teminat İdare’nin Vakıfbank Eyüp Topçular Şubesi’ndeki TR46 0001 5001 5800 7293 6262 18 IBAN hesabına yatırılır.
3.3.3. asahin@ihe.istanbul hesabına verilecek dilekçe ile teminat bedeli cari hesaptan mahsup edilebilir.
3.3.4. Yüklenici teminat olarak banka teminat mektubu verecekse teminatın aslını ihale tarih ve saatinden 24 saat öncesinde idareye ulaştırması zorunludur. 
3.3.5. Teminatı idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
3.3.6. İsteklilerin sunacakları yeterlilik evraklarının içinde ilk teklif mektupları da olmalıdır. Firmaların ilk tekliflerinin okunmasına müteakip teminat mektuplarını karşılayıp karşılamadığına bakılıp, fiyat eksiltmesine geçilerek ihale sonuçlandırılır. İstekliler eksiltme sonunda vermiş oldukları son tekliflerini imzalı olarak taratarak ihale sonrası idareye mail atar. Ayrıca ihalede verilen ilk ve son teklifler ıslak imzalı olarak yüklenici tarafından postaya verilerek idareye ulaştırılacaktır.
3.4. İhaleye katılacak dosyasını eksiksiz veren isteklilere idare ihaleye katılım linki gönderilecektir. Bu programın kullanılabilmesi için pc, tablet veya cep telefonlarına (google play, apple store, Windows vb.) indirilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin gönderilebilmesi için isteklilere ulaşılacak mail adresini idareye vermeleri gerekmektedir.
3.5. İhale dosyalarını idareye göndermiş olan tüm isteklilerin ihale tarih ve saatinden 20 dakika önce pc, tablet veya cep telefonları başında hazır bulunmaları gerekir. Ayrıca şarj ve internet bağlantılarının aktif bir şekilde çalışması, telekonferans sisteminin bataryayı çabuk bitirmesi ihtimaline karşı cihazın şarja takılı olması gerekmektedir.
3.6. İDARE, İhaleyi yapıp-yapmamakta, uygun bedeli tespitte ve ihaleyi dilediğinde kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhale dokümanı uyarınca Geçici ve Kesin Teminatların irat kaydedileceği her durumda, istekli ve Yükleniciler 4734 sayılı Kanun kapsamındaki tüm İdarelerin ihalelerinden yasaklanacaklardır.

MADDE 4- İHALE YETERLİK ŞARTLARI
İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır;
a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
a.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
a.2) Tüzel kişi olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b)İstekliler adına vekâleten katılacaklar için noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi,
c)Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
d)Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
e)İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz, (Dosya bedeli 750 TL)
f)Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı (ihaleden önceki son 3 ay içinde alınmış)
g)İlgili SGK Müdürlüğünden isteklinin borcu olmadığına dair yazı (ihaleden önceki son 3 ay içinde alınmış)
h)Firma İletişim Bilgileri
i)İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından yukarıda belirtilen (a), (b), (c), (d), (h), (i), (j) ve (k) Maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

MADDE 5-  GEÇİCİ TEMİNAT VERİLİP VERİLMEYECEĞİ, VERİLECEKSE AYRINTILARI
İstekliler toplam ilk teklif bedelinin %3’ü tutarında geçici teminat verecektir. İstekliler geçici teminat tutarını banka teminat mektubu, devlet tahvili veya teklif fiyat (TL/Euro/Dolar) nakit cinsinden olanları ise İdare’nin Vakıfbank Eyüp Topçular Şubesi’ndeki TR46 0001 5001 5800 7293 6262 18 IBAN hesabına yatırılarak, en geç ihale saatine kadar İdaremiz Mali İşler Müdürlüğüne ibraz edecektir. 
Geçici teminat mektuplarının süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gün olacaktır. İhaleyi kazanan isteklinin geçici teminatı kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzaladığında, diğerlerinin teminatları ihale sonrasında iade edilir.

MADDE 6-  DİĞER HUSUSLAR
Bu ihale 2886 sayılı Kanuna, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hâriç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta, iptal etmekte serbesttir. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. İdari şartnamelerde belirtilmeyen hususlar söz konusu olduğunda İHE İhale ve Satınalma Yönetmelik şartları geçerli olacaktır.

İhaleyi Yazdır
Yukarıya Geri Dön
BÜFE BAYİ BAŞVURUSU & İLETİŞİM