İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Mad. Gıda San. Tic. A.Ş. (“HALK EKMEK A.Ş.”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

 1. Kişisel verilerin işlenme amaçları
 2. HALK EKMEK A.Ş. tarafından işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda ilgili veri grupları ile birlikte belirtilmektedir:

  Veri Kategorisi İlgili Kişi Grupları
  Kimlik Müşteri - Potansiyel Müşteri - Tedarikçi – Bayi - Ziyaretçi
  İletişim Müşteri - Potansiyel Müşteri - Tedarikçi - Bayi
  Finansal Bilgiler Müşteri – Tedarikçi - Bayi
  Müşteri İşlem Müşteri – Potansiyel Müşteri
  Pazarlama Müşteri – Potansiyel Müşteri
  Hukuki İşlem Müşteri – Tedarikçi - Bayi
  Risk Yönetimi Müşteri – Tedarikçi - Bayi
  İşlem Güvenliği Ziyaretçi
  Fiziksel Mekan Güvenliği Ziyaretçi
  İşitsel Kayıtlar Müşteri – Üçüncü Kişiler
  Sağlık Müşteri
  Ceza Mahkumiyeti Tedarikçi – Bayi

  Kişisel verileriniz ve gerekmesi halinde özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla HALK EKMEK A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla ya da atayacağı gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir:

  • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (“İBB”) görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek kamu hizmetlerinin ifası amacıyla,
  • İstanbul’da yaşayan ve çeşitli nedenlerle şehrimizde bulunan kişilerin/kurumların hayat kalitesini ve yaşam standardını arttırmak, kamu hizmetlerinden etkin ve hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla,
  • Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,
  • Ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzelkişilere karşı sözleşmesel yükümlülüklerimizin ifası amacıyla,
  • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
  • Hizmet standartlarımızı yükseltmek, geliştirmek, yeni teknoloji ve uygulamaların değerlendirmeleri ile ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,
  • Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibiamaçlar için,
  • Güvenlik ve sair nedenlerle çalışma alanlarımızda, işyerleri ve ofislerimizde, binalarımızda, işletme sahalarımızda, araçlarımızda kamera görüntülerini kaydetmek amacıyla,
  • İnternet sitemiz üzerinden sipariş veren/verdirten kişilerin kimliğini tespit ve siparişin ulaşması için gerekli adres ve iletişim bilgilerinin temini amacıyla,
  • İnternet sitemiz üzerinden sipariş veren kişiye uygun ürün sağlamak amacıyla ve ilgili kişiye karşı sözleşmesel yükümlülüklerimizin ifası amacıyla,
  • Bu konuda açık rızanızın bulunması halinde, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
  • Ayrıca, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülükleri yerine getirilmesini sağlamak üzere.
 3. Kişisel Verilerin Aktarılması
 4. İşlenen kişisel verileriniz ve gerekmesi halinde özel nitelikli kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın 8.Maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde:

  • Kamu hizmetlerinin ve ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklıklarımıza ya da İBB ve İBB iştirak şirketlerine,
  • Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak yurtiçindeki tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza,
  • İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla İBB, T.C. İçişleri Bakanlığı ve ilgili sözleşmeler kapsamında yurtiçindeki denetim firmalarına,
  • Kamusal nitelikteki hizmetlerimize ve ticari faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla yurtiçindeki tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza,
  • Kurumsal olarak bağlı bulunduğu İBB’ye, İBB İştirak şirketlerine, İSKİ, İETT ve ilçe belediyelerine,
  • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
  • Şirketimizin faaliyet konularını ve kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz yurtiçindeki gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına yurtiçinde bulunan serverlara aktarılabilmektedir.
 5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 6. Kişisel verileriniz, HALK EKMEK A.Ş. veya HALK EKMEK A.Ş. adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, Beyaz Masa, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, sosyal medya uygulamaları, çağrı merkezleri, internet sitemizdeki üye kayıt formları ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK madde 5 ve 6’da öngörülen istisnalar kapsamında toplanmaktadır.

  Bu bilgiler, KVKK madde 5 ve 6’da belirtilen hukuki sebeplerden (i) kanunlarda öngörülme, (ii) sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerin ifası, (ii) bir hakkın tesisi, kullanılması yahut korunması için veri işlemenin gerekli olması, (iv) veri sorumlusunun meşru menfaatleri doğrultusunda edinilir.

 7. Veri Güvenliği
 8. Şirketimiz, kişisel verilerin güvenliğini uygun düzeyde koruyabilmek adına gereken tüm makul teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 9. İlgili Kişinin Hakları
 10. HALK EKMEK A.Ş. bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler KVKK’nun 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

  • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
  • İlgili kişi bu haklara ilişkin taleplerini Başvuru Formu linkinde yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak şirketimizin Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170/A Sultangazi/İSTANBUL adresine şahsen veya posta yoluyla iletebilir. Bu durumda, ilgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınır.
Başvuru Formu
 • VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU
  İndir
Yukarıya Geri Dön
BÜFE BAYİ BAŞVURUSU & İLETİŞİM