YAŞ (PRES) MAYA ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR
 
YAŞ (PRES) MAYA ALIM İHALESİ
1)İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası:
a) Adı          : İstanbul Halk Ekmek Un Ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş
b) Adresi      : Esentepe mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170/A Sultangazi/ İSTANBUL 
c) Telefon numarası : 0212 476 00 90
d) Faks numarası      : 0212 476 00 99
 
2) İhalenin adı, niteliği, türü ve miktarı:
2.1. Adı : Pres (Yaş) Maya Alımı  
2.2. Miktarı (fiziki) ve türü : 1.000.000 Kg (+%20,  -%40) 
Teknik Şartname hükümlerine uygun olarak ihale ile satın alınacaktır.
3) Uygulanacak ihale usulü:
İstanbul Halk Ekmek A.Ş. İhale ve Satınalma Yönetmeliği Açık Eksiltme Usulü
 
4) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedel ile alınabileceği:
İhale Dokümanları Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170/A Sultangazi/ İSTANBUL adresinde görülebilecek olup, 200,00 TL bedel ile satın alınabilir.
 
5) Tekliflerin hangi gün ve saate kadar nereye verileceği :
a) Teklifler ve yeterlilik için istenen diğer evrakların en geç ihale saatine kadar İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş. Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170/A Sultangazi/ İSTANBUL adresinde bulunan İhale ve Sözleşmeler Şefliği’ne verilmesi gerekmektedir.
b) İhalenin yapılacağı adres: İstanbul Halk Ekmek Un Ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş Cebeci Fabrikası Toplantı Salonu Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170/A Sultangazi/ İSTANBUL
c) İhale tarihi:  19.06.2018  Salı günü saat  11:00
6) Yeterlilik için gerekli belgeler ve diğer hususlar:
a.Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihale yılı içersinde alınmış faaliyet belgesi,
b.İhaleye katılacak isteklilerin imza sirküleri,
c.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d.İstekliler adına vekâleten katılacaklar için noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi,
e.Teklif mektubu,
f.Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
g.İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz .(Dosya bedeli 200,00 TL)
h.Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı (ihaleden önceki son 3 ay içinde alınmış)
i.İlgili SGK Müdürlüğünden isteklinin borcu olmadığına dair yazı (ihaleden önceki son 3 ay içinde alınmış)
j.Üretici Firmalar için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış İşletme Kayıt Belgesi, İstekli yetkili satıcı ise üretici firmadan alınmış yetkili satıcı belgesi ile kendisine ait İşletme Kayıt Belgesi sunması zorunludur.
k.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından yukarıda belirtilen (a), (b), (c), (d), (h) (i) ve (j) Maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
l.Teknik şartnamede belirtilen parametrelere uygunluğunu gösterir analiz belgesi,
m.Helal gıda sertifikası ve helal sertifikasını doğrulayan analiz belgeleri.
 
7) Geçici teminat verilip verilmeyeceği, verilecekse ayrıntıları:
İstekliler toplam ilk teklif bedelinin %3’ü tutarında geçici teminat verecektir. İstekliler geçici teminat tutarını banka teminat mektubu, devlet tahvili veya TL nakit cinsinden olanları ise İdare’nin Vakıfbank Eyüp Topçular Şubesi’ndeki TR46 0001 5001 5800 7293 6262 18 IBAN hesabına yatırılarak, en geç ihale saatine kadar İdaremiz Mali İşler Müdürlüğüne ibraz edecektir. Geçici teminat mektuplarının süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gün olacaktır. İhaleyi kazanan isteklinin geçici teminatı kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzaladığında, diğerlerinin teminatları ihale sonrasında iade edilir.
 
8) Diğer Hususlar:
İdare, bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta, iptal etmekte serbesttir. İdari şartnamelerde belirtilmeyen hususlar söz konusu olduğunda İHE ihale ve satınalma yönetmelik şartları geçerli olacaktır. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. İhale üzerinde kalan isteklilerin, süresi içinde toplam sözleşme bedelinin %6’sı miktarında teminat türlerinden birini İdaremize yatırması gerekmektedir. Aksi takdirde geçici teminatları irat kaydedilerek tüm ihalelerden yasaklı hale getirileceklerdir. Kısmi teklif verilemez.
İlgili Dökümanlar
İhaleyi Yazdır
İstanbul Halk Ekmek A.Ş. Genel Müdürlük
Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170/A Sultangazi/İST
0212 476 00 90
ihe@ihe.com.tr
Copyright © 2018 İstanbul Halk Ekmek A.Ş. Web Tasarım