VİTAL GLUTEN ALIMI İHALESİ İLANI İLANI
 
Madde 1- İş Sahibine İlişkin Bilgiler:
İş sahibinin;
1.1.  Adı : İstanbul Halk Ekmek Un Ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1.2. Adresi : Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170-A Sultangazi/ İSTANBUL
1.3. Telefon numarası : 0212 476 00 90
1.4. Faks numarası : 0212 476 00 99
1.5. İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı : Necmettin TURAN – İhale Sorumlusu
 
Madde 2- İhale Konusu Malin Cinsi ve Miktarı:
2.1. Adı : Vital Gluten Alımı 
2.2. Miktarı (fiziki) ve türü : 100.000 kg
 Teknik Şartname hükümlerine uygun olarak ihale ile satın alınacaktır. İdare, ihale sırasında isteklilerden alım yapılacak miktarlarda artırma ve eksiltmede bulunabilir, miktarı kısımlara bölerek isteklilere ihale edebilir.
Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli:
İhale Tarihi ve Saati : 19.10.2018 Cuma günü saat 10:00
İhale Yeri : Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170-A  Sultangazi/ İSTANBUL
İDARE, bu ihalede 2886 sayılı Kanuna, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hâriç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, ihaleyi “açık eksiltme” usulü ile yapacaktır. Teklifler, İhale Yeterlilik Şartları maddesinde istenilen belgelerin tamamı ile birlikte ihale saatine kadar Satınalma ve İhale Şefliğine verilecektir. Teklif Mektupları kapalı zarf içinde verilecektir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Teklifler, İhale Komisyonunca isteklilerin veya bunların Noter tasdikli vekaletnameyi haiz kanuni temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda açılır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan teklif mektupları kabul edilmez. Teklif mektuplarının açıklanmasını müteakiben İdare gerekli gördüğü takdirde açık eksiltmeye geçecektir.
İDARE, İhaleyi yapıp-yapmamakta, uygun bedeli tespitte ve ihaleyi dilediğinde kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhale dokümanı uyarınca Geçici ve Kesin Teminatların irat kaydedileceği her durumda, istekli ve Yükleniciler 4734 sayılı Kanun kapsamındaki tüm İdarelerin ihalelerinden yasaklanacaklardır.
Madde 4- İhale Yeterlik Şartları:
İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır;
a) Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihale yılı içerisinde alınmış faaliyet belgesi,
b) İhaleye katılacak isteklilerin imza sirküleri, 
c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 
d) İstekliler adına vekaleten katılacaklar için noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi,
e) Teklif mektubu,
f) Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
g) İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz, (Dosya bedeli 200 TL)
h) Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı (ihaleden önceki son 3 ay içinde alınmış)
i) İlgili SGK Müdürlüğünden isteklinin borcu olmadığına dair yazı (ihaleden önceki son 3 ay içinde alınmış)
j) Üretici Firmalar için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış İşletme Kayıt Belgesi, İstekli yetkili satıcı ise üretici firmaya ait işletme Kayıt Belgesi ve kendisine ait İşletme Kayıt Belgesi sunması zorunludur.
k) Mevzuata uygunluğunu gösteren analiz belgesi (fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, bulaşan, pestisit, GDO vb. analizler içermelidir.)
l) Helal gıda sertifikası
m) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından yukarıda belirtilen (a), (b), (c), (d), (h), (i), (j) ve (k) Maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
n) Firma İletişim Bilgileri
 
5) Geçici teminat verilip verilmeyeceği, verilecekse ayrıntıları :
İstekliler toplam ilk teklif bedelinin %3’ü tutarında geçici teminat verecektir. İstekliler geçici teminat tutarını banka teminat mektubu, devlet tahvili veya TL nakit cinsinden olanları ise İdare’nin Vakıfbank Eyüp Topçular Şubesi’ndeki TR46 0001 5001 5800 7293 6262 18 IBAN hesabına yatırılarak, en geç ihale saatine kadar İdaremiz Mali İşler Müdürlüğüne ibraz edecektir. 
Geçici teminat mektuplarının süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gün olacaktır. İhaleyi kazanan isteklinin geçici teminatı kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzaladığında, diğerlerinin teminatları ihale sonrasında iade edilir.
6) Diğer Hususlar:
Bu ihale 2886 sayılı Kanuna, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hâriç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta, iptal etmekte serbesttir. İhalede kısmi teklif verilemez. İdari şartnamelerde belirtilmeyen hususlar söz konusu olduğunda İHE ihale ve Satınalma Yönetmelik şartları geçerli olacaktır.
İlgili Dökümanlar
İhaleyi Yazdır
İstanbul Halk Ekmek A.Ş. Genel Müdürlük
Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170/A Sultangazi/İST
0212 476 00 90
ihe@ihe.com.tr
Copyright © 2018 İstanbul Halk Ekmek A.Ş. Web Tasarım