KESTART YAĞI ALIMI
1)İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası:
a) Adı          : İstanbul Halk Ekmek Un Ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş
b) Adresi      : Esentepe mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170/A Sultangazi/ İSTANBUL 
c) Telefon numarası : 0212 476 00 90
d) Faks numarası      : 0212 476 00 99
 
2) İhalenin adı, niteliği, türü ve miktarı:
2.1. Adı : Kestart Yağı Alımı
2.2. Miktarı (fiziki) ve türü : 160.000 kg
Teknik Şartname hükümlerine uygun olarak ihale ile satın alınacaktır. İdare, ihale sırasında isteklilerden alım yapılacak miktarlarda artırma ve eksiltmede bulunabilir, miktarı kısımlara bölerek isteklilere ihale edebilir.
 
3) Uygulanacak ihale usulü:
İstanbul Halk Ekmek A.Ş.İhale ve Satınalma Yönetmeliği Açık Eksiltme Usulü
 
4) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedel ile alınabileceği:
İhale Dokümanı Esentepe mah. Mimar Sinan Bulvarı  No:170-A  Sultangazi/ İSTANBUL adresinde görülebilecek olup, 100,00 TL bedel ile satın alınabilir.
 
5) Tekliflerin hangi gün ve saate kadar nereye verileceği:
a) Teklifler ve yeterlilik için istenen diğer evrakların en geç ihale saatine kadar İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş. Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170-A Sultangazi/ İSTANBUL adresinde bulunan İhale ve Sözleşmeler Şefliği’ne verilmesi gerekmektedir.
b) İhalenin yapılacağı adres: İstanbul Halk Ekmek Un Ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş Cebeci Fabrikası Toplantı Salonu Esentepe mah. Mimar Sinan Bulvarı  No:170-A  Sultangazi/ İSTANBUL
c) İhale tarihi: 10.01.2018 Çarşamba günü saat 11:00
 
6) Yeterlilik için gerekli belgeler ve diğer hususlar:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a.Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihale yılı içerisinde alınmış faaliyet belgesi,
b.İhaleye katılacak isteklilerin imza sirküleri, 
c.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 
d.İstekliler adına vekaleten katılacaklar için noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi,
e.Teklif mektubu,
f.Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
g.İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz, (Dosya bedeli 100 TL)
h.Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı (ihaleden önceki son 3 ay içinde alınmış)
i.İlgili SGK Müdürlüğünden isteklinin borcu olmadığına dair yazı (ihaleden önceki son 3 ay içinde alınmış)
j.Üretici Firmalar için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış İşletme Kayıt Belgesi, İstekli yetkili satıcı ise üretici firmaya ait işletme Kayıt Belgesi ve kendisine ait İşletme Kayıt Belgesi sunması zorunludur.
k.Helal gıda sertifikası
l.Mevzuata uygunluğu gösteren analiz belgesi (fiziksel, kimyasal, bulaşan, GDO, pestisit vb. analizler içermelidir.)  
m.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından yukarıda belirtilen (a), (b), (c), (d), (h), (i), (j), (k) ve (l) Maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
 
7) Geçici teminat verilip verilmeyeceği, verilecekse ayrıntıları:
İstekliler toplam ilk teklif bedelinin %3’ü tutarında geçici teminat verecektir. İstekliler geçici teminat tutarını banka teminat mektubu, devlet tahvili veya teklif edilen para cinsinden nakit olarak İdare’nin Vakıfbank Eyüp Topçular Şubesi’ndeki TR46 0001 5001 5800 7293 6262 18 IBAN hesabına yatırılarak, en geç ihale saatine kadar İdaremiz Mali İşler Müdürlüğüne ibraz edecektir. 
Geçici teminat mektuplarının süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gün olacaktır. İhaleyi kazanan isteklinin geçici teminatı kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzaladığında, diğerlerinin teminatları ihale sonrasında iade edilir.
 
8) Diğer Hususlar: 
Bu ihale 2886 sayılı Kanuna, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hâriç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta, iptal etmekte serbesttir. İhalede kısmi teklif verilemez. İdari şartnamelerde belirtilmeyen hususlar söz konusu olduğunda İHE İhale ve Satınalma Yönetmelik şartları geçerli olacaktır.
İlgili Dökümanlar
İhaleyi Yazdır
İstanbul Halk Ekmek A.Ş. Genel Müdürlük
Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170/A Sultangazi/İST
0212 476 00 90
ihe@ihe.com.tr
Copyright © 2014 İstanbul Halk Ekmek A.Ş. Web Tasarım