HAMBURGER (350 GR.) EKMEĞİ ALIMI YAPILACAKTIR
1)İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası:
a) Adı: İstanbul Halk Ekmek Un Ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş
b) Adresi: Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170-A Sultangazi/ İSTANBUL
c) Telefon numarası: 0212 476 00 90 - 311
d) Faks numarası: 0212 476 00 99
 
2) İhalenin adı, niteliği, türü ve miktarı:
Yüklenici tarafından üretilen, paketler halindeki 600.000 Adet Hamburger (350 Gr) Çeşit Ekmeğin fason olarak ürettirilerek ambalajlanmış şekilde İdarece satın alınmasıdır.
 
3) Hizmetin teslim yeri: 
İstanbul Halk Ekmek Un Ve Unlu Maddeler Gıda San. Ve Tic. A.Ş. Edirnekapı, Cebeci ve Cevizli İşletmeleri
 
4) Uygulanacak ihale usulü:
İHE İhale ve Satınalma Yönetmeliği 20. md. uyarınca Belirli İstekliler Arası İhale Usulü ile yapılacak olup, yeterlilik evrakları eksiksiz ve Yeterlilik Değerlendirme Tutanağında %65 ‘ini alan her istekli Açık eksiltmeye iştirak edeceklerdir.
 
5) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedel ile alınabileceği:
İhale Dokümanı Esentepe mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170-A Sultangazi/ İSTANBUL adresinde görülebilecek olup, 100,00 TL bedel ile satın alınabilir.
a) Teklifler ve yeterlilik için istenen diğer evrakların en geç ihale saatine kadar İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş. Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170-A Sultangazi/ İSTANBUL adresinde bulunan Satınalma ve İhale Şefliğine verilmesi gerekmektedir.
b) İhalenin yapılacağı adres: İstanbul Halk Ekmek Un Ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş Cebeci Fabrikası Toplantı Salonu Esentepe mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170-A Sultangazi/ İSTANBUL 
c) İhale tarihi ve saati: 06.04.2018 Cuma günü saat: 10:00
 
6) İhale Yeterlik Şartları:
İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır;
a)Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihale yılı içersinde alınmış faaliyet belgesi,
b)İhaleye katılacak isteklilerin imza sirküleri, 
c)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
d)İstekliler adına vekâleten katılacaklar için noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi,
e)İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz (Dosya bedeli 100 TL),
f)Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı (ihaleden önceki son 3 ay içinde alınmış)
g)İlgili SGK Müdürlüğünden isteklinin borcu olmadığına dair yazı (ihaleden önceki son 3 ay içinde alınmış)
h)Üretici Firmalar için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış İşletme Kayıt Belgesi, İstekli yetkili satıcı ise üretici firmadan alınmış yetkili satıcı belgesi ve işletme kayıt belgesi ile kendisine ait İşletme Kayıt belgesi sunmak zorundadır.
i)ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi,
j)ISO 9001:2008 Kalite Sistem Belgesi 
k) Kapasite raporu; İsteklinin, minimum 350 gr çoklu paketlenmiş (5’li, 6’lı. gruplu) ürünlerden günlük en az 5.000 adet ürettiğine dair İTO veya İSO’dan alınmış kapasite raporu
l)İsteklinin üretim alanında periyodik olarak ilaçlama yaptırdığına ilişkin sözleşme sureti 
m)Sorumlu Yönetici Sözleşmesi sureti ve SGK e-bildirgesi (Giriş ve/veya son çalıştığı aya ait e bildirge),
n)Firma iletişim bilgileri standart formu doldurulup teklif dosyasında sunulacaktır.
o)Taahhütname standart formu doldurulup teklif dosyasında sunulacaktır..
p)İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından yukarıda belirtilen (a), (b), (c), (d),(f), (g) (h), (i), (j), (k) (l) ve (m) maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 
 
7) Teklif Verilmesi 
Evrakları tam olan ve yeterlilik puanı, toplam puanın %65 ve üzerinde olan istekliler, kendilerine bildirilen gün ve saatte aşağıdaki evrakı Kapalı Zarf içerisinde sunmak suretiyle açık eksiltmeye davet edileceklerdir. Açık eksiltmeye katılan istekliler aşağıda yazılı evrakları hazırlayacak ve idareye sunacaklardır;
a)Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
b)Teklif mektubu (İdarece hazırlanan forma uygun)
 
 
8) Geçici teminat verilip verilmeyeceği, verilecekse ayrıntıları:
İstekliler toplam ilk teklif bedelinin %3’ü tutarında geçici teminat verecektir. İstekliler geçici teminat tutarını banka teminat mektubu, devlet tahvili veya TL nakit cinsinden olanları ise İdare’nin Vakıfbank Eyüp Topçular Şubesi’ndeki TR46 0001 5001 5800 7293 6262 18 IBAN hesabına yatırılarak, en geç ihale saatine kadar İdaremiz Mali İşler Müdürlüğüne ibraz edecektir. 
Geçici teminat mektuplarının süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gün olacaktır. İhaleyi kazanan isteklinin geçici teminatı kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzaladığında, diğerlerinin teminatları ihale sonrasında iade edilir.
9) Diğer Hususlar:
Bu ihale 2886 sayılı Kanuna, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hâriç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta, iptal etmekte serbesttir. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. İdari şartnamelerde belirtilmeyen hususlar söz konusu olduğunda İHE İhale ve Satınalma Yönetmelik şartları geçerli olacaktır.
İlgili Dökümanlar
İhaleyi Yazdır
İstanbul Halk Ekmek A.Ş. Genel Müdürlük
Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170/A Sultangazi/İST
0212 476 00 90
ihe@ihe.com.tr
Copyright © 2018 İstanbul Halk Ekmek A.Ş. Web Tasarım