EKMEKLİK BUĞDAY UNU ALIMI YAPILACAKTIR
 
EKMEKLİK BUĞDAY UNU ALIM İHALESİ
1)İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası:
a) Adı          : İstanbul Halk Ekmek Un Ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş
b) Adresi      : Esentepe mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170-A Sultangazi/ İSTANBUL 
c) Telefon numarası : 0212 476 00 90 - 243
d) Faks numarası      : 0212 476 00 99
2) İhalenin adı, niteliği, türü ve miktarı:
2.1. Adı : Ekmeklik Buğday Unu Alımı
2.2. Miktarı (fiziki) ve türü : 160.000 Çuval ( 50 Kg’lık )
Teknik Şartname hükümlerine uygun olarak ihale ile satın alınacaktır. İdare, ihale sırasında isteklilerden alım yapılacak miktarlarda artırma ve eksiltmede bulunabilir. İhalede en düşük 10.000 çuval olmak üzere 15.000, 20.000, 25.000 çuvallık kısımlar halinde teklif verilebilecek olup, bir istekli en fazla 30.000 çuval için tek teklif verebilecektir.
3) Malın teslim yeri: İstanbul Halk Ekmek AŞ. Edirnekapı/Cebeci/Cevizli İşletmeleri
4) Uygulanacak ihale usulü: 
İstanbul Halk Ekmek A.Ş. İhale ve Satınalma Yönetmeliği Açık Eksiltme Usulü
5) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedel ile alınabileceği:
İhale Dokümanı Esentepe mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170-A Sultangazi/ İSTANBUL adresinde görülebilecek olup, 50 TL bedel ile satın alınabilir.
6) Tekliflerin hangi gün ve saate kadar nereye verileceği:
6.1. Teklifler ve yeterlilik için istenen diğer evrakların en geç ihale saatine kadar İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş Esentepe mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170-A Sultangazi/ İSTANBUL adresinde bulunan Satınalma ve İhale Şefliği’ne verilmesi gerekmektedir.
6.2. İhalenin yapılacağı adres: İstanbul Halk Ekmek Un Ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş Cebeci Fabrikası Toplantı Salonu Esentepe mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170-A Sultangazi/ İSTANBUL
6.3. İhale tarihi: 26.06.2018 Salı günü saat: 13:00
7) Yeterlilik için gerekli belgeler ve diğer hususlar:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a.Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihale yılı içersinde alınmış faaliyet belgesi,
b.İhaleye katılacak isteklilerin imza sirküleri,
c.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d.İstekliler adına vekâleten katılacaklar için noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi,
e.Teklif mektubu,
f.Geçici teminatı mektubu veya geçici teminat yatırdığına dair belge,
g.Her sayfası kaşelenip imzalanmış ihale dosyası,
h.İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz. (Dosya bedeli 50 TL)
i.Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı (ihaleden önceki son 3 ay içinde alınmış)
j.İlgili SGK Müdürlüğünden isteklinin borcu olmadığına dair yazı (ihaleden önceki son 3 ay içinde Alınmış.)
k.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından yukarıda belirtilen (a), (b), (c), (d), (h) ve (i) Maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 
l.Üretici Firmalar için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış İşletme Kayıt Belgesi veya istekli yetkili satıcı ise; üretici firmadan alınmış yetkili satıcı belgesi ile üretici firmaya ait İşletme Kayıt belgesini sunmak zorundadır.
m.İsteklinin, ihale konusu işin üzerinde kalması halinde, idare ile aralarında iletişim sağlayacak sorumlu kişiye ilişkin iletişim bilgilerini (isim, soy isim, telefon, faks, e-mail) içeren yazılı belge
n.Yerli Üretim Taahhütnamesi
8)Geçici teminat verilip verilmeyeceği, verilecekse ayrıntıları:
Geçici Teminat: İstekliler 10.000 çuval un için 10.000 TL, 15.000 çuval için 15.000 TL, 20.000 çuval için 20.000 TL, 25.000 çuval için 25.000 TL ve 30.000 çuval için 30.000 TL tutarında geçici teminat verecektir. İstekliler geçici teminat tutarını banka teminat mektubu, devlet tahvili veya TL nakit cinsinden (Vakıfbank Eyüp Topçular Şubesi’ndeki TR46 0001 5001 5800 7293 6262 18 IBAN hesabına) Geçici teminat mektuplarının süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gün olacaktır. İhaleyi kazanan istekli/istekliler haricinde diğer isteklilerin geçici teminatları ihale sonrasında iade edilecektir.
9) Bu ihale 2886 sayılı Kanuna, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hâriç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta, iptal etmekte serbesttir. İhalede kısmi teklif verilebilir. İdari şartnamelerde belirtilmeyen hususlar söz konusu olduğunda İHE ihale ve Satınalma Yönetmelik şartları geçerli olacaktır.
İlgili Dökümanlar
İhaleyi Yazdır
İstanbul Halk Ekmek A.Ş. Genel Müdürlük
Esentepe Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:170/A Sultangazi/İST
0212 476 00 90
ihe@ihe.com.tr
Copyright © 2018 İstanbul Halk Ekmek A.Ş. Web Tasarım